انجمن های علمی مهندسی آب دانشگاه آزاد مرودشت
آقای مهندس علیرضا فرارویی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن های علمی مهندسی آب دانشگاه آزاد مرودشت (http://www.miau.ir)
+-- انجمن: اطلاع رسانی انجمن های علمی مهندسی آب (/forum-1.html)
+--- انجمن: معرفی اساتید (/forum-8.html)
+--- موضوع: آقای مهندس علیرضا فرارویی (/thread-9.html)آقای مهندس علیرضا فرارویی - bahram - 2012-07-17 18:04

آقای مهندس علیرضا فرارویی

کارشناسی:
رشته : مهندسی آبیاری
محل اخذ مدرک : دانشگاه شیراز
سال اخذ : 1373
عنوان پایان نامه : انجام مدل HEC-2 برروی رودخانه خشک شیراز

کارشناسی ارشد:
گرایش : مهندسی آبیاری وزهکشی
سال اخذ مدرک : 1379
دانشگاه شیراز
عنوان پایان نامه : بررسی هیدرولیک جریان وضریب شدت جریان سرریزجانبی با..

دکتری :
در حال حاضردانشجوی دوره دکتری علوم ومهندسی آب دانشگاه شیراز